zaterdag 25 april 2020

Philipp Blom, Wat op het spel staat 2


werknotities

Klimaatverandering

De Romeinen hadden hun slaven om arbeid te verrichten. Na de decimering van de bevolking ontstonden er in West-Europa groepen van gespecialiseerde ambachtslui. Vanaf het einde van de achttiende eeuw ontketende de stoommachine de Industriële Revolutie. Pas dan ontstond stilaan de idee van gelijkberechtiging tussen mensen. Dat maakte arbeid duurder. Dat noopte de fabriekseigenaars dan weer tot mechanisering. Fossiele brandstoffen zorgden voor een massale uitstoot van kooldioxide. Deze stof zorgt samen met het methaan dat als gevolg van de vleesproductie in de lucht komt voor het broeikaseffect en dus de klimaatverandering, met alle gevolgen van dien, die nu niet meer te negeren vallen: stijging van de zeespiegel, verandering van de Golfstroom, natuurrampen, soortensterfte, migraties en vluchtelingenstromen, watertekort, politieke instabiliteit en terrorisme, ontbossing en verwoestijning, pandemieën.

Om te weten welke impact al deze gevolgen zullen hebben op onze samenleving, kan een vergelijking met de impact van de kleine ijstijd in de zeventiende eeuw nuttig zijn. Misoogsten, opstanden, hongersnoden en epidemieën, maar ook, in bijvoorbeeld de Nederlanden: de verandering van een agrarisch-aristocratische standenmaatschappij in een handelsmaatschappij met een machtige burgerij, kapitalistische economie (‘economische groei, gebaseerd op uitbuiting’), protokolonialisme en een algehele opleving van het intellectueel en cultureel klimaat waren het gevolg van de gemiddelde daling van 2 graden Celsius. In Spanje, dat dankzij de kaalslag en rooftochten in Amerika veel rijker was, werd behoudsgezind en gecrispeerd gereageerd. Het land verloor zijn leiderspositie en welstand.

De gevolgen van de huidige klimaatverandering zijn al voelbaar. Zo is het zeer waarschijnlijk dat de jarenlang aanhoudende droogte in Syrië, samen met de bevolkingsexplosie, tot de burgeroorlog heeft geleid.


lees hier deze samenvatting vanaf het begin