dinsdag 27 februari 2018

sapiens 9


lees hier van bij het begin

De loop van de geschiedenis

Na de agrarische revolutie werden de samenlevingen steeds groter en complexer. Mythen legden de normen vast die dit samenleven moesten stroomlijnen. De mens ontwikkelde ‘kunstmatige instincten’ om aan deze normen te beantwoorden. ‘Zo’n netwerk van kunstmatige instincten heet “cultuur”.’ Culturen veranderen voortdurend, niet alleen door de inwerking van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld andere culturen, maar ook vanuit een inwendige dynamiek die eropuit is interne tegenstrijdigheden op te lossen. Zo botsten in de Middeleeuwen christelijke en ridderlijke idealen. Of neem de fundamentele waarden van de Franse Revolutie, liberté en égalité: die staan in een oppositionele verhouding tot elkaar want mijn vrijheid valt niet te verzoenen met de gelijkheid tussen mij en de anderen. Deze spanningen vormen de motor achter elke culturele ontwikkeling.

Die culturele ontwikkeling gaat in de richting van een steeds grotere eenmaking. Er is een ‘onverbiddelijke neiging tot eenheid’. Rond 10.000 v.Chr. waren er duizenden mensenwerelden waartussen geen ‘substantiële culturele, politieke en economische betrekkingen’ bestonden. De mensen erin wisten van elkaars bestaan niet af. In 1450 was het aantal werelden herleid tot een vijftal: naast gigant ‘Afrika-Eurazië’ waren dat: de Midden-Amerikaanse, de Andes-, de Australische en de Oceanische werelden. Met de Spaanse veroveringen en de kolonisatie kwam ook daar een eind aan. Nu heeft de héle wereld hetzelfde algemeen aanvaarde en toegepaste politieke (internationaal erkende staten), economische (kapitalisme), juridische (mensenrechten en internationale wetgeving) en wetenschappelijke systeem. Er bestaan geen ‘authentieke culturen’ meer. Dit is wat we ‘globalisering’ noemen. Waar de mensen vroeger altijd hun wereld indeelden in ‘wij’ en ‘zij’, komen we er nu stilaan op uit dat er alleen nog maar een ‘wij’ is.

Deze ontwikkeling naar een ‘potentiële eenheid’ werd definitief ingezet vanaf het eerste millennium v.Chr. Er ontstond een universele orde. Die zette zich door op drie vlakken: de economische, monetaire orde; de politieke, imperiale orde; de religieuze orde. Uiteraard – het omgekeerde zou verbazen – waren het de kooplieden die het eerst het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ ophieven. Geld was de eerste grote eenmakende kracht.