donderdag 25 april 2019

Peter Venmans, Discretie 6


Lees hier vanaf het begin van deze samenvatting.

5. Discrete levenskunst (161-204)

Introversie (161-166)

Introversie is niet hetzelfde als verlegenheid. De introverte persoon is autonoom, terwijl de verlegen persoon bang de erkenning van anderen afwacht. Wel is er voor de introverte persoon een probleem omdat extraversie, groepswerk en snel beslissen in onze maatschappij hoger aangeschreven staan. Introversie kan niet gelijkgesteld worden met discretie. Discretie is geen psychologisch kenmerk of een sociaal probleem, maar een existentiële attitude, ‘een manier van in de wereld staan die gekenmerkt wordt door een soepele, pragmatische wendbaarheid’.

Levenskunst of samenlevingskunst? (166-172)

Levenskunst is meer dan het hedonisme waartoe dat begrip tegenwoordig wordt herleid. Levenskunst veronderstelt kennis van de waarheid omtrent cruciale deugden – en daar dan naar leven. Levenskunst, filosofisch opgevat, heeft niets te maken met wellness en/of zelfontplooiing. Discrete levenskunst is integendeel een samenlevingskunst. Het persoonlijke welbevinden is onlosmakelijk verbonden met dat van de anderen, die niet worden herleid, zoals in het liberalisme, tot een mogelijke rem op het eigen geluk. De ander is geen middel maar een doel op zich en krijgt, in de discretie, de nodige ruimte.
De discretie als samenlevingskunst bevat zes ‘motieven’: ‘nauwgezetheid, nuanceringsvermogen, sprezzatura, epochè, tolerantie en galanterie’.

Nauwgezetheid (172-177)

Belang hechten aan de waarheid vergt onderscheidingsvermogen en dus discretie. De tegenstelling waar het hier om draait is niet die tussen de waarheidslievende en de leugenaar, maar tussen de waarheidslievende en de ‘bullshitter’, de Trump-alike qui dit tout et n’importe quoi – en je kunt er niet tegenin gaan omdat hij zich van waarheid niets aantrekt. Hierdoor komt de democratie, die gebaseerd is op een uitwisseling van meningen en dus op waarheid, in gevaar. Bullshit ondermijnt het spontane ethische besef van de mensen. Er wordt verwarring gezaaid, en in die verwarring kan de nieuwe – eventueel totalitaire – waarheid ontkiemen.

Grijs op grijs (177-180)

Discretie is de kunst van de nuance, van het kleine verschil, van het bijna aanraken, van de sobere eenvoud. Kleuren, parfums, muziekstukken kunnen in die zin ook discreet zijn.

Sprezzatura (180-183)

Baldassar Castiglione ijkte de term ‘sprezzatura’ in een boek (1528) over het leven aan het hof van Urbino: hoe hovelingen hun strijd om de gunst van de heer horen te sublimeren in een elegante, ‘ongedwongen, lichthartige maar niet lichtzinnige’ omgang. Deze hoofse omgangsvormen stonden aan de basis van de civilisatie van de hele bevolking. Sprezzatura betekent: ‘de indruk van moeiteloosheid’. Het kost moeite om die hoofse omgang te bewerkstelligen, maar je mag dat niet laten blijken. En je mag zeker niet de anderen vernederen met je kunde. De aristocratische deugd van de sprezzatura staat lijnrecht tegenover ons meritocratische arbeidsethos, dat juist moet uitpakken met de eigen verdiensten.

Epochè (184-187)

Wie discreet is, oordeelt dat het beter is even niet te oordelen. Hij stelt het oordeel uit. Dat uitstel is de epochè. In onze tijd van onmiddellijke gratificatie is dergelijke bedachtzaamheid oudmodisch.

Tolerantie (187-193)

Wie tolerant is, laat iets gebeuren wat hij eigenlijk niet goedkeurt. Hij verdraagt het. Bij de Grieken en de Romeinen was tolerantie een individuele, militaire, mannelijke deugd: heldhaftig incasseringsvermogen. De christenen maakten van tolerantie een sociale deugd: tolerantie van christenen tegenover christenen met andere opvattingen. De moderne variant van tolerantie ontstond na de godsdienstoorlogen, uit oorlogsmoeheid. Maar datgene wat werd getolereerd, werd wel nog als negatief aangezien. Dat is verdwenen uit de hedendaagse betekenis van tolerantie. Wij moeten de diversiteit van de naast elkaar levende identitaire groepen omarmen. Het gaat meer om het respecteren van het verschil dan om de verdediging van een bepaalde identiteit, los van wat wij daar eventueel van denken. ‘Het principe luidt dat alle overtuigingen en levensvormen gelijkwaardig zijn.’ Een waardeoordeel wordt opgeschort. Frank Furedi pleit voor een herstel van de koppeling tolerantie-oordeel. Discretie bestaat hier uit een waardering van het feit op zich dat er verschillen zijn, en in een respectvol afstand-houden. Carlo Strenger gaat verder: hij pleit voor ‘beschaafde verachting’. De verschillen hoeven niet aanvaard te worden, maar mogen ook niet leiden tot conflict. Het rationele gesprek moet gaande gehouden worden. En het moet over ideeën gaan, niet over mensen.

Galanterie (193-199)

Discretie kan aberrante gedaantes aannemen: hypocrisie, paternalisme, omerta… Het loopt fout wanneer discretie foute zaken toedekt. Denk aan het dopingschandaal in het wielrennen, of aan #metoo. In bepaalde situaties is een grotere transparantie te verkiezen, maar het is toch verkwikkend vast te stellen dat Peter Venmans er niet voor terugschrikt om ervoor te waarschuwen dat dit niet tot naming-and-shaming mag leiden. De slachtoffers van #metoo kunnen zich niet verdedigen en bovendien worden alle vormen van grensoverschrijdend gedrag over dezelfde kam geschoren. Ook galanterie kan opeens niet meer: de ‘elegante, speelse manier van omgaan tussen de seksen’. De galanterie aan het hof van Louis XIV theatraliseerde en veraangenaamde de omgang tussen de seksen. De galante code was een manier om de macht die de man als vanzelfsprekend over de vrouw uitoefende in te perken. Het gaat om een stilering en mildering van het veroveraarsinstinct. De verleider stelt zich discreet op: ‘hij maakt zichzelf kleiner en zwakker dan hij is’ en ‘maakt zichzelf afhankelijk van de goodwill van de vrouw’. De galante code voorziet ook in de mogelijkheid voor de man om geen gezichtsverlies te lijden – het respect is dus wederzijds. In tijden van gendergelijkheid is de galante code onmogelijk geworden. ‘Nieuwe vormen van samenleven tussen de seksen dringen zich blijkbaar op.’

Verdwijningskunst (199-204)

Angelina Jolie brengt indiscreet het nieuws van haar preventieve dubbele borstamputatie voor het voetlicht; David Bowie verzwijgt tot op het laatst dat hij ongeneeslijk ziek is, maar geeft er uiteindelijk toch op een artistieke manier uiting aan. Welke attitude valt te verkiezen?

Einde van de samenvatting